توهین دوباره کرار به هواداران/ ارزش منتقدان با دمپایی کهنه یکی است!