بزرگان اهل سنت وحدت خود را با اعتقاد به حضرت علی(ع) نشان می‌دهند