انعکاس «غیب جنجالی پادشاه» در رسانه‌های انگلیسی‌زبان