نحوه همدلی و همزبانی خانم رئیس با مردم خوزستان + تصاویر