خطر كسر 6 امتیاز از تراكتورسازی و پرسپولیس (خراسان ورزشی)