صالحی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد/ پایان جراحی دوم با موفقیت/ حضور وزیر بهداشت و حسین فرید