تخصیص 5 میلیارد تومان برای آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی آذربایجان غربی