میزان مصرف سرانه‌ گوشت قرمز در کشور حدود 10 کیلوگرم است