تشکیل تیم هایی با تمرکز بر تحریم ها/ در حذف یارانه پردرآمدها یاری نمی شویم