شهرداری اردبیل در تامین امنیت شغلی کارگران ضعیف عمل کرد