از قهرمانی رئال با موشک زیدان تا فاتح کسل کننده ترین فینال تاریخ