راه آهن میانه- تبریزدرایستگاه انتظار/توقف ریل ترانزیتی در شیبلی