خطای انسانی بخش زیادی از تصادفات را به خود اختصاص داده است