آسیب مردم از تعرفه های پزشکی بخش دولتی/ بیمه ها سود می برند