پیشگیری از وقوع جرم نیازمند تعامل بین تمام نهاد‌های فرهنگی است