رشد کم تعرفه دولتی فقط به نفع وزارت رفاه و بیمه هاست