نشست اعضای ستاد زکات قم در حرم بانوی کرامت برگزار شد