از واشنگتن برای توافق هسته ای با ایران تضمین نمی خواهیم