منظور علي کريمي از روزهاي خوب چيست؟/ ناظمي: اميدوارم آن تصميم را نهايي کند!