تولید روزانه 52 میلیون متر مکعب گاز در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی