ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز مانع ثبت جهانی روستای‌ کندوان