آنقدر خسته هستیم که نای بازی کردن نداریم | حسرت نمی خورم که در تراکتور نماندم