آثار بخش خیابانی هجدهمین جشنواه تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر معرفی شدند