شرایط امحای پسماندهای بیمارستانی/ وضعیت زباله سوز کهریزک