آشنایی با حریفان والیبال ایران؛ لهستان/ پرافتخار و با تجربه