رژیم گیاهخواری باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود