وزارت بهداشت نسبت به افزایش موارد تب مالت هشدار داد