استخدام مهندس سرامیک و مکانیک و مواد در یک شرکت تولیدی واقع در استان تهران