هنوز هیچ اعتباری برای کمک به کارگاه‌های صنایع دستی دریافت نکردیم