ارسال ٣١٩ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاهها با خط لوله