خرید 10 شناور پایلوت راهنمابر از هلندی‌ها با وجود توانمندی داخلی