راه‌اندازی کلینیک ترک سیگار در مرکز خدمات اجتماعی منطقه 14