الجبیر: نرفتن ملک سلمان به کمپ دیوید به معنای اختلاف ...