نیروگاه سیاه‌بیشه تکمیل شده،اما خط انتقال کشش ندارد