توسعه روابط ایران با چین در زمینه صنعت آب و برق و انرژی‌های تجدیدپذیر