سال گذشته ۶۵درصد نیاز صنعت به سرمایه در گردش تأمین شد