سنا قطعنامه‌ای برای آزادی اتباع آمریکایی زندانی در ایران تصویب کرد