بررسی همکاری نظامی در دیدار پادشاه اردن و فرمانده ...