اجرای طرح فوریتی بازدید و رفع مزاحمت واحدهای صنفی نمایشگاه اتومبیل