رئیس جمهوری اتریش: به اصل تشکیل دو کشور فلسطین و ...