مراسم بزرگداشت امام راحل (ره) وتمهیدات ترافیکی انجام شده