اتاق‌های عملیاتی آمریکا در سوریه و اردن برای حمایت از القاعده در سوریه