نخستین سروده تقدیمی برای فرمانده شهید افغانستانی تیپ فاطمیون