استخدام گسترده یک شرکت تولیدی در چند ردیف ردیف شغلی - تهران و چابهار