اختصاص ٦ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به روستاها