سازمان ملل در حمایت از صلح در اوکراین، دفتر می زند