اوباما با ملک سلمان درباره کمپ دیوید تلفنی گفتگو کرد