دکتر صالحی تا دو روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد