کشورهای عربی به این نتیجه رسیده اند که آمریکا قابل اعتماد نیست