استخدام لیسانس شیمی و مکانیک در شرکت فرآورده های نفتی واقع در استان یزد